Tuesday, July 23, 2013

Hai

എന്നെ സംബന്ദിച്‌ എഴുതുകയെന്നത്‌ , ഒരു ആത്മാനുഭൂതിയാണു, ആത്മസായുജ്യമാണു. .
എന്റെ അറിവ്‌ പരിമിതവും വളരെ ചുരുങ്ങിയതും ആകുന്നു. അതിനാൽ തെറ്റ്‌ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷ്മി കുക.....

No comments:

Post a Comment